Stieler grand atlas de géographie moderne (édition internationale)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stieler grand atlas de géographie moderne (édition internationale)
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1934-1941

Titel (Franstalige omslag van de 1e aflevering): Stieler grand atlas de géographie moderne
114 feuilles comprenant 263 cartes gravées sur cuivre
10e édition  Édition internationale
Publiée par le Professeur Dr. Hermann Haack
avec la collaboration du Dr. Berthold Carlberg et de Rudolf Schleifer
1e livraison: 34. Scandinavie: Nord – 96. México del Norte
Gotha: Justus Perthes  1934

Titel (Engelstalige omslag van de 1e aflevering) Stieler's Atlas of Modern Geography
263 maps on 114 sheets engraved on copper
10th edition  International edition
Published by Prof. Dr. Hermann Haack
with the cooperation of Dr. Berthold Carlsberg and Rudolf Schleifer
Part first: 34. Northern Scandinavia – 96. Northern Mexico
Gotha: Justus Perthes  1934
Sole agents for U.S.A.:
B. Westermann Co., Inc., New York
Vertaling (Franse titel):
Stielers grote atlas van de hedendaagse geografie
114 in koper gegraveerde kaartbladen met 263 kaarten
10e druk  Internationale uitgave
Uitgegeven door Prof. Dr. Hermann Haack
met medewerking van Dr. Berthold Carlsberg en Rudolf Schleifer
1e aflevering: 34. Noord-Scandinavië – 96. Noord-Mexico
Justus Perthes, Gotha  1934

Afleveringen

De – nooit voltooide – atlas verscheen in afleveringen van elk 2 kaartbladen. Bij de voltooiing van de atlas had ook een register moeten verschijnen, maar dat is dus nooit gebeurd. Er is ook geen duidelijk herkenbare band. De leveranciers van de atlas – zoals uitgeverij Martinus Nijhoff in Nederland – leverden soms een verzamelmap voor de losse kaarten.

Elke aflevering heeft een apart omslag. Op de voorkant daarvan staan de titel van de atlas (meestal in het Frans maar er werden ook Engelstalige omslagen gedrukt), het nummer van de aflevering, de kaarten die de aflevering bevat en het jaar van uitgave. De binnenkant van het omslag bevat een voorwoord in zes talen – Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees – met de nodige toelichting. Op de achterkant staat de geplande inhoudsopgave. De kaarten die al verschenen zijn, zijn daarbij gemarkeerd met een sterretje. Meestal staan links onderaan de drukcode: het nummer, de datum en het aantal gedrukte exemplaren (van het omslag). Zie voor de details

Het is niet bekend waarom de uitgave van de atlas in 1940 is stopgezet, maar er zijn natuurlijk wel een paar redenen te bedenken. Al vanaf 1938 waren vele grenzen gewijzigd waardoor de nodige kaarten niet meer actueel waren. Nog niet voltooide kaarten, zoals die van Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie, moesten waarschijnlijk opnieuw ontworpen worden. De atlas werd alleen buiten Duitsland verkocht, en dat zal problematisch geworden zijn (mijn kaarten zijn afkomstig uit Vilnius, Barcelona, Lincoln en Haarlem). Er schijnen nog wel plannen geweest te zijn om de uitgave na 1945 voort te zetten, maar die zijn niet uitgevoerd.

Inhoud

De volledige atlas had 114 kaartbladen in kleurendruk en een plaatsnamenregister moeten bevatten. In de periode 1934-1940 zijn er 84 kaartbladen verschenen, waarna de uitgave is stopgezet; zie het overzicht van kaarten en datering. Er moeten nog tot in 1941 herzieningen zijn aangebracht op enkele eerder verschenen bladen.

De kaartbladen (49,5 × 40 cm) zijn van stevig papier. Op de voorkant ervan staan de kaarten zelf, in koper gegraveerd. De titels van de kaarten zijn in de landstaal of in het Frans gegeven; linksboven staat steeds 'Stieler Ed. Intern.'  De plaatsnamen op de kaarten zijn gegeven in de taal van het afgebeelde land. Een legenda ontbreekt op de kaarten zelf – die had waarschijnlijk, in een aantal talen, in de voltooide atlas moeten verschijnen.

Op de kaarten worden links onderaan de namen genoemd van de cartografen, en rechts onderaan die van de graveurs; zie het overzicht van cartografen en graveurs. Rechts onderin het kaartkader staat regelmatig een datum in de notatie VIII.39 (= augustus 1939): de laatste herziening van de drukplaat. In het overzicht van kaarten en datering zijn deze data gegeven in de notatie 1939-08.

Op de achterkanten van de kaartbladen staat de naam van het blad in de taal van het land en/of in het Frans, met (zo nodig) vertalingen in het Duits, Engels, Italiaans en Spaans; zie de lijst van namen van de kaartbladen. Meestal staat daar ook een overzicht van de kaartbladen van het betreffende gebied. Verder staat er een lijst van op de kaart gebruikte afkortingen. Tenslotte is er lijst van de gebruikte geografische begrippen en hun vertaling in het Frans. Het Frans werd dus als de 'internationale' taal gebruikt.

De 114 kaartbladen waaruit de volledige atlas had moeten bestaan, zijn als volgt verdeeld: 1 wereldkaart, 2 kaarten van de poolgebieden, 58 kaarten van Europa, 15 van Azië, 11 van Afrika, 12 van Noord- en Midden-Amerika, 11 van Zuid-Amerika en 5 van Australië en Oceanië. Grotere eenheden – werelddelen, delen van Europa – hebben doorgaans een overzichtskaart en enkele deelkaarten. De 58 kaarten van Europese landen zijn min of meer gelijkmatig verdeeld, met grote schalen voor dicht bevolkte gebieden en kleinere schalen voor andere streken.

De niet verschenen kaarten zijn: de meeste overzichtskaarten, de deelkaarten van Tsjechoslowakije en van de Sovjet-Unie, een paar deelkaarten van Frankrijk en van Duitsland, veel deelkaarten van Azië en enkele van Afrika. In alle lijsten zijn deze kaarten, voor zover relevant, in rood aangegeven.

De kaarten zijn topografisch, met (veel) plaatsnamen, spoorlijnen en wegen. De grenzen van de landen en administratieve eenheden zijn aangegeven in randkleur, water in blauw met dieptekleuring, bergen in lichtbruine arcering. De uitsnede van de kaarten lijkt soms nog gebaseerd te zijn op de situatie van vóór 1919 – zoals in de Duitse uitgave, maar in mindere mate.

De schaal van een kaart is afhankelijk van het belang van het afgebeelde gebied. De werelddelen zijn getekend op een schaal van 1:25.000.000 of 1:30.000.000 (Europa 1:15.000.000). Overzichtskaarten van Europese landen zijn meestal getekend op 1:3.700.000 en deelkaarten doorgaans op 1:1.500.000 of 1:925.000. De schaal van de deelkaarten van andere werelddelen is meestal 1:7.500.000, 1:5.000.000 of 1:3.700.000. Het volledige overzicht is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De merkwaardig aandoende schalen 1:3.700.000, en het viervoud daarvan 1:925.000, zijn gebaseerd op de oorspronkelijke 'standaardschaal' in de eerste uitgaven van Stielers Hand-Atlas, rond 1830. Het metrieke stelsel werd in die tijd nog lang niet overal gebruikt. Overzichtskaarten van landen hadden in die tijd vaak een schaal waarin een lengte van 160 'geografische mijlen' in het terrein overeenkomt met een lengte van 1 'Parijse voet' op de kaart. Nu is
  1 geografische mijl = 7.420,439 m = 742.043,9 cm
  1 Parijse voet = 32,484 cm
De genoemde verhouding is dus gelijk aan
  160 × 742.043,9 ÷ 32,484 = 3.654.939
en dat was afgerond tot 3.700.000.

De namen op de kaarten zijn bijna altijd gegeven in de taal van het afgebeelde land, wat logisch is voor een internationale uitgave. Omdat het Latijnse alfabet wordt gebruikt, moest voor talen met een ander schrift – Bulgaars, Grieks, Russisch enz. – een transliteratie of transcriptie gebruikt worden.

In principe waren deze namen ontleend aan de officiële gegevens van het land zelf. Zo is de schrijfwijze van de plaatsnamen in Nederland (blad 27) gebaseerd op de 'Lijst van aardrijkskundige namen van Nederland' van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) uit 1936. Daardoor staan er in onze ogen merkwaardige namen en spellingen op de kaart zoals

Deze spelling werd overigens in Nederland door bijna iedereen geboycot. Zie voor meer informatie pagina 11-12 van de KNAW-uitgave Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812-2006 (pdf: 1,4 MB).

Het principe van het gebruik van de landstaal is niet helemaal consequent toegepast. De namen in Tsjechoslowakije zijn op de overzichtskaart van Duitsland (blad 45, III.37) gegeven in het Slowaaks en Tsjechisch: Plzeň, Mariánské Lázně, Cheb, Karlovy Vary, Most. Op de deelkaart van Zuid-Duitsland (blad 49, VI.37) zijn daar steeds de Duitse namen gebruikt: Pilsen, Marienbad, Eger, Karlsbad, Brüx. De deelkaarten van Tsjechoslowakije zelf (bladen 38-40) zijn nooit verschenen.

Vergelijking met de Duitse uitgave

De internationale uitgave is weliswaar gebaseerd op de Duitse uitgave, maar er zijn de nodige verschillen. Genoemd is al de taal die op de kaarten wordt gebruikt. Verder is de volgorde van de kaarten anders: Duitsland staat bijvoorbeeld niet meer aan het begin. Enkele gebieden in Europa zijn in meer detail getekend, zoals de Po-vlakte, Noord-Scandinavië, Finland, delen van Tsjechoslowakije en Polen. De kaarten van Spanje en Portugal zijn helemaal nieuw gegraveerd. Indrukwekkend is de serie nieuwe kaarten van Latijns Amerika op een veel grotere schaal: 12 in plaats van 6 bladen. Er zijn ook enkele bladen van de Duitse uitgave vervallen: de kaarten met het oostelijk en westelijk halfrond, gedetailleerde kaarten van Noord-Duitsland en de kaart van de Oostindische Eilanden.

De kaarten zelf zijn ook anders dan die in de Duitse uitgave. Het meest opvallend is de manier waarop bergen zijn getekend: bescheiden lichtbruin in plaats van 'zwaar' roodbruin. De kaarten lijken daardoor minder 'vol'. Dat wordt soms gecompenseerd door een (verdere) vergroting van het aantal namen op de kaart. Op enkele overzichtskaarten zijn de spoorwegen in rood (Italië, Frankrijk, Britse Eilanden) of paars (Duitsland) afgebeeld. In het algemeen lijken de kaarten scherper, zeker ook de tekst. De uitgebreide (Duitstalige) legenda onderaan de kaarten ontbreekt in de internationale uitgave.

Bij de tabellen staat een vergelijking met de Duitse uitgave.

Er is ook een aparte pagina met plaatjes van kaarten uit de internationale uitgave en daarnaast de overeenkomstige kaart van Duitse uitgave.Stieler's Atlas of Modern Geography (international edition)


© M. Witkam, 2008
(rev. 2016-02-18)

valid HTML    valid CSS