Putzgerův historický školní atlas, 5e druk (1911)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Putzgerův historický školní atlas, 5th edition (1911)

Tables

Header marked: table sortable


Inhoudsopgave / Table of contents

naam Nederlands English
1 Palaestina Palestina Palestine
2 Starý svět, západní část De wereld in de Oudheid, westelijk deel The Ancient world, western part
3 Starý svět, východní část De wereld in de Oudheid, oostelijk deel The Ancient world, eastern part
4 Malá Asie Klein-Azië Asia Minor
5 Říše Alexandra Velikého Het Rijk van Alexander de Grote The Empire of Alexander the Great
6 Řecko, severní část Griekenland, noordelijk deel Greece, northern part
7 Řecko, jižní část Griekenland, zuidelijk deel Greece, southern part
8 Řím. Athény Rome, Athene Rome, Athens
9 Vývoj Římské říše Ontwikkeling van het Romeinse Rijk Development of the Roman Empire
10 Italie, severní část Italië, noordelijk deel Italy, northern part
11 Italie, jižní část Italië, zuidelijk deel Italy, southern part
12 Evropské provincie Římské říše Europese provincies van het Romeinse Rijk European provinces of the Roman Empire
13 Evropa na sklonku stěhování národů Europa aan het einde van de Volksverhuizing Europe at the end of the Migration Period
14 Střední Evropa za času Karlovců. Italie v X. a XI. století Midden-Europa in de tijd van de Karolingen. Italië in de 10e en 11e eeuw Central Europe during the Carolingian dynasty. Italy in the 10th and 11th century
15 Německo za času saských a franckých císařů Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers Germany during the Saxon and Frankish dynasties
16 Středomoří za času křížových výprav Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten The Mediterranean region during the Crusades
17 Střední a západní Evropa za času Hohenštaufů Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen
18 Německo a Horní Italie ve XIV. století (1378) Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) Germany and Northern Italy in the 14th century (1378)
19 Německo a Horní Italie v XV. století (1477). Řím ve středověku Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477). Rome in de Middeleeuwen Germany and Northern Italy in the 15th century (1477). Rome in the Middle Ages
20 Vývoj Slovanských říší severních Ontwikkeling van de noordelijke Slavische landen Development of the northern Slavic states
21 Evropa v XVI. století (1559) Europa in de 16e eeuw (1559) Europe in the 16th century (1559)
22 Římskoněmecká říše za času reformace (1547) Het Heilige Roomse Rijk in de tijd van de Reformatie (1547) The Holy Roman Empire during the Protestant Reformation (1547)
23 Římskoněmecká říše v XVII. století (1648) Het Heilige Roomse Rijk in de 17e eeuw (1648) The Holy Roman Empire in the 17th century (1648)
24 Evropa v XVII. a XVIII. století (1740) Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) Europe in the 17th and 18th century (1740)
25 Římskoněmecká říše v XVIII. století (1786) Het Heilige Roomse Rijk in de 18e eeuw (1786) The Holy Roman Empire in the 18th century (1786)
26 Švédsko. Rusko. Polsko. Východní otázka Zweden, Rusland, Polen, Oosterse Kwestie Sweden, Russia, Poland, Eastern Question
27 Napoleonská doba I Tijd van Napoleon I Era of Napoleon I
28 Napoleonská doba II Tijd van Napoleon II Era of Napoleon II
29 Střední Evropa 1815-1866. Italie 1815. až do naší doby Duitsland 1815-1866. Italië 1815-heden Germany 1815-1866. Italy 1815-today
30 Vývoj Rakouska-uherského mocnářství Ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije Development of Austria-Hungary
31 Osmanská říše. Severní Amerika Ottomaanse Rijk. Noord-Amerika Ottoman Empire. North America
32 Doba objevů zámořských Het tijdperk van de grote ontdekkingen The Age of DiscoveryKaarten, bijkaarten en schaal / Maps, inset maps, scale

naam schaal
I. Mapy k dějinám starověkým
1 Palaestina 1:1.250.000
1.1 Jerusalem 1:25.000
1.2 Palaestina za času králů 1:6.000.000
1.3 Národopisný přehled a území 12 pokolení 1:4.500.000
2 Starý svět, západní část 1:12.500.000
2.1 Řečtí kmenové 1:6.000.000
3 Starý svět, východní část 1:12.500.000
3.1 Národopisný přehled starého světa
3.2 Niebuhrův pokus o Herodotovu mapu světa
4 Malá Asie
4.1 Řecko při početí peloponneské války 1:6.000.000
4.2 Okolí Troje 1:300.000
4.3 Pobřeží Propontidské 1:4.000.000
4.4 Malá Asie 1:8.000.000
5 Říše Alexandra Velikého 1:18.000.000
5.1 Tyrus 1:60.000
5.2 Issos 1:1.500.000
5.3 Říše diadochů po bitvě u Ipsu (301. př. Kr.) 1:36.000.000
5.4 Říše diadochů při početí válek s Římany (okolo 200. př. Kr.) 1:36.000.000
6 Řecko, severní část 1:1.500.000
7 Řecko, jižní část 1:1.500.000
7.1 Plataeae r. 479 1:400.000
7.2 Okolí Athén 1:400.000
7.3 Thermopyly 1:400.000
7.4 Olympia podle něm. vykopávek 1:10.000
8 Řím. Athény
8.1 Řím za doby císařské 1:25.000
8.2 Forum a okolí za doby republikánské 1:25.000
8.3 Řím za doby republikánské 1:50.000
8.4 Athény 1:25.000
8.5 Akropole v Athénách 1:10.000
9 Vývoj Římské říše 1:20.000.000
9.1 Carthago 1:300.000
9.2 Alexandria 1:100.000
9.3 Okolí Říma 1:1.000.000
10 Italie, severní část 1:2.500.000
11 Italie, jižní část 1:2.500.000
11.1 Campania 1:1.000.000
11.2 Sicilia 1:1.500.000
11.3 Syracusae 1:200.000
12 Evropské provincie Římské říše
12.1 Gallie, Germanie záp. a jižní Britannie 1:6.000.000
12.2 Gallie za času Caesarova 1:18.000.000
12.3 Španělsko 1:12.000.000
12.4 Dolní Podunají 1:12.000.000
II. Mapy k středověkým a novověkým dějinám
13 Evropa na sklonku stěhování národů
13.1 Evropa po r. 476 1:20.000.000
13.2 Německo před prvým (západogermanským) stěhováním 1:20.000.000
13.3 Německo před druhým (východogermanským) stěhováním 1:20.000.000
13.4 Evropa roku 526 1:30.000.000
13.5 Evropa po r. 568 1:30.000.000
14 Střední Evropa za času Karlovců 1:9.000.000
14.1 Italie v X. a XI. století 1:9.000.000
14.2 Údělné říše Karlovců 888 1:25.000.000
14.3 Říše Karla Velikého r. 768. a 814
14.4 Mersenská smlouva r. 870
15 Německo za času saských a franckých císařů 1:5.000.000
15.1 Panství Boleslava Chrabrého (992-1025) 1:20.000.000
15.2 Církevní rozděleni Německa od XI. do XVI. století 1:18.000.000
16 Středomoří za času křížových výprav
16.1 Středomoří za času 1. křížové výpravy (1097) 1:18.000.000
16.2 Říše chalifů r. 750 1:90.000.000
16.3 Syrie po 1. výpravě 1:10.000.000
16.4 Středomoří po 4. křížové výpravě (1204) 1:18.000.000
17 Střední a západní Evropa za času Hohenštaufů 1:9.000.000
17.1 Král. Skotské 1:9.000.000
17.2 Panství Hohenštaufů, Velfů a Askánského rodu 1:15.000.000
18 Německo a Horní Italie ve XIV. století (1378) 1:6.000.000
18.1 Švýcarsko 1:4.000.000
18.2 Francie ve XIV. a XV. století 1:9.000.000
19 Německo a Horní Italie v XV. století (1477) 1:6.000.000
19.1 Vetinské země po rozdělení r. 1485 1:6.000.000
19.2 Německo rozdělené v kraje 1:15.000.000
19.3 Řím 1:100.000
20 Vývoj Slovanských říší severních
20.1 Rusko do XV. století 1:15.000.000
20.2 Polská říše 1:12.000.000
20.3 Česká a Moravská říše 1:5.000.000
20.4 Král. České za válek husitských 1419-1437 1:4.000.000
21 Evropa v XVI. století (1559) 1:15.000.000
22 Římskoněmecká říše za času reformace (1547) 1:5.000.000
22.1 Knížectví Oranžské 1:5.000.000
22.2 Vetinské země 1547 a 1554 1:6.000.000
23 Římskoněmecká říše v XVII. století (1648) 1:5.000.000
23.1 Praha a Bílá Hora 1:200.000
23.2 Magdeburk 1631 1:200.000
23.3 Breitenfeld 1:300.000
23.4 Lützen 1:300.000
24 Evropa v XVII. a XVIII. století (1740) 1:15.000.000
25 Římskoněmecká říše v XVIII. století (1786) 1:5.000.000
25.1 Kolín 18. června 1757 1:300.000
25.2 Bukovec 14. října 1758 1:300.000
25.3 Leuthen (Lutol) 5. prosince 1757 1:300.000
25.4 Rossbach 5. listopadu 1757 1:300.000
25.5 Kunersdorf (Kunratice) 5. srpna 1759 1:300.000
26 Švédsko. Rusko. Polsko. Východní otázka
26.1 Švédsko na vrcholu moci (1658) 1:18.000.000
26.2 Rusko 1462-1762 1:18.000.000
26.3 Území zlaté hordy (Kipčak) do 1480
26.4 Dělení Polska 1:10.000.000
26.5 Evropské Turecko od 1812-1878 1:15.000.000
26.6 Evropské Turecko od r. 1878 1:15.000.000
27 Napoleonská doba I
27.1 Paříž při vypuknutí revoluce 1:50.000
27.2 Horní-Italie 1796 (pro tažení 1796-1805) 1:4.000.000
27.3 Německo a Italie 1803 (podle konečného usnesení říšských zastupitelů) 1:9.000.000
27.4 Německo a Italie 1806 (při zrušení Německé říše) 1:9.000.000
28 Napoleonská doba II 1:6.000.000
28.1 Aspry. Esslink. Vagram 1809 1:500.000
28.2 Napoleonovo tažení do Egypta 1:15.000.000
28.3 Napoleonova tažení do Ruska 1:12.000.000
28.4 Evropa r. 1812 1:50.000.000
29 Střední Evropa 1815-1866
29.1 Německý spolek 1815-1866 1:7.500.000
29.2 Italie 1815. až do naší doby 1:8.000.000
29.3 Bojiště u Lipska 1813 1:300.000
29.4 Bojiště u Ligny, Quatre Bras, Vaterloo, Belle Alliance 1815 1:400.000
29.5 Evropa po vídeňském kongresu 1815 1:50.000.000
30 Vývoj Rakouskouherského mocnářství 1:6.400.000
30.1 Doplněk hlavni mapy: Dalmacie 1:6.400.000
30.2 Habsburské panství ve Švýcarsku (Polovice XIV. stol.) 1:3.000.000
30.3 Panství Habsburského rodu v Evropě (Počátkem 17. století.) 1:42.000.000
30.4 Uhry za času tureckého panství 1:12.000.000
30.5 Italský čtverec pevnostní 1:1.120.000
31 Osmanská říše. Severní Amerika
31.1 Osmanská říše do r. 1683 1:18.000.000
31.2 Asijská hranice Osmanské říše 1:25.000.000
31.3 Východní pobřeží Severní Ameriky do r. 1763 1:25.000.000
31.4 Spojené státy za času války za neodvislost 1:40.000.000
31.5 Spojené státy severo-americké 1776 1:40.000.000
32 Doba objevů zámořských 1:140.000.000
32.1 Mexiko dobyté Cortezem 1:3.000.000
32.2 Záp. Indie a střední Amerika v době objevení 1:36.000.000
32.3 Vých. Indie z doby portugalských výbojů 1:45.000.000Vergelijking met de Oostenrijkse uitgave / In comparison with the Austrian version

Nº T naam Nº O naam
1 Palaestina 1 Palästina
2 Starý svět, západní část 2 Die alte Welt. Westlicher Teil
3 Starý svět, východní část 3 Die alte Welt. Östlicher Teil
4 Malá Asie 4 Kleinasien
5 Říše Alexandra Velikého 5 Reich Alexanders des Großen
6 Řecko, severní část 6 Griechenland. Nördlicher Teil
7 Řecko, jižní část 7 Griechenland. Südlicher Teil
8 Řím. Athény 8 Rom. Athen
9 Vývoj Římské říše 9 Entwickelung des römischen Reiches
10 Italie, severní část 10 Italien. Nördlicher Teil
11 Italie, jižní část 11 Italien. Südlicher Teil
12 Evropské provincie Římské říše 12 Europäische Provinzen des römischen Reiches
13 Evropa na sklonku stěhování národů 13 Europa am Ende der Völkerwanderung
14 Střední Evropa za času Karlovců 14 Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger
15 Německo za času saských a franckých císařů 15 Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser
16 Středomoří za času křížových výprav 16 Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge
17 Střední a západní Evropa za času Hohenštaufů 17 Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer
18 Německo a Horní Italie ve XIV. století (1378) 18 Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378)
19 Německo a Horní Italie v XV. století (1477) 19 Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477)
20 Vývoj Slovanských říší severních - -
21 Evropa v XVI. století (1559) 20 Europa im 16. Jahrhundert (1559)
22 Římskoněmecká říše za času reformace (1547) 21 Deutschland zur Zeit der Reformation (1547)
23 Římskoněmecká říše v XVII. století (1648) 22 Deutschland im 17. Jahrh. (1648)
24 Evropa v XVII. a XVIII. století (1740) 23 Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740)
25 Římskoněmecká říše v XVIII. století (1786) 24 Deutschland im 18. Jahrhundert (1786)
26 Švédsko. Rusko. Polsko. Východní otázka 25 Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage
27 Napoleonská doba I 26 Napoleonische Zeit I
28 Napoleonská doba II 27 Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812
29 Střední Evropa 1815-1866 28 Deutschland 1815 bis 1866. Italien 1815 bis zur Gegenwart
30 Vývoj Rakouskouherského mocnářství 29 Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie
31 Osmanská říše. Severní Amerika 30 Osmanisches Reich. Nordamerika
32 Doba objevů zámořských 31 Das Zeitalter der Entdeckungen© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS