Putzgera Atlas historyczny, 3e druk (1918)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Putzgera Atlas historyczny, 3rd edition (1918)

Tables

Header marked: table sortable


Inhoudsopgave / Table of contents

naam Nederlands English
1 Palestyna Palestina Palestine
2 Świat starożytny, część zachodnia De wereld in de Oudheid, westelijk deel The Ancient world, western part
3 Świat starożytny, część wschodnia De wereld in de Oudheid, oostelijk deel The Ancient world, eastern part
4 Azya Mniejsza. Grecya w chwili wybuchu wojny peloponeskiej Klein-Azië Asia Minor
5 Państwo Alexandra Wielkiego Het Rijk van Alexander de Grote The Empire of Alexander the Great
6 Grecya, część północna Griekenland, noordelijk deel Greece, northern part
7 Grecya, część południowa Griekenland, zuidelijk deel Greece, southern part
8 Rzym. Ateny Rome, Athene Rome, Athens
9 Rozwój państwa rzymskiego Ontwikkeling van het Romeinse Rijk Development of the Roman Empire
10 Italia, część północna Italië, noordelijk deel Italy, northern part
11 Italia, część południowa Italië, zuidelijk deel Italy, southern part
12 Prowincye europejskie państwa rzymskiego Europese provincies van het Romeinse Rijk European provinces of the Roman Empire
13 Europa z końcem wędrówek ludów Europa aan het einde van de Volksverhuizing Europe at the end of the Migration Period
14 Europa środkowa za Karolingów. Italia w X. i XI. stuleciu Midden-Europa in de tijd van de Karolingen. Italië in de 10e en 11e eeuw Central Europe during the Carolingian dynasty. Italy in the 10th and 11th century
15 Niemcy za cesarzy saskich i frankońskich Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers Germany during the Saxon and Frankish dynasties
16 Kraje nad morzem Śródziemnem w czasie wypraw krzyżowych Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten The Mediterranean region during the Crusades
17 Europa środkowa i zachodnia za Hohenstaufów Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen
18 Niemcy i Włochy północne w wieku XIV. (1378.) Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) Germany and Northern Italy in the 14th century (1378)
19 Niemcy i Włochy północne w wieku XV. (1477). Rzym Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477). Rome Germany and Northern Italy in the 15th century (1477). Rome
20 Rozwój północnych państw słowiańskich Ontwikkeling van de noordelijke Slavische landen Development of the northern Slavic states
21 Europa w wieku XVI. (1559) Europa in de 16e eeuw (1559) Europe in the 16th century (1559)
22 Niemcy w czasie reformacyi (1547) Duitsland in de tijd van de Reformatie (1547) Germany during the Protestant Reformation (1547)
23 Niemcy w wieku XVII. (1648) Duitsland in de 17e eeuw (1648) Germany in the 17th century (1648)
24 Europa w wieku XVII. i XVIII. (1740) Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) Europe in the 17th and 18th century (1740)
25 Niemcy w wieku XVIII. (1786) Duitsland in de 18e eeuw (1786) Germany in the 18th century (1786)
26 Szwecya. Rosya. Polska. Kwestya wschodnia Zweden, Rusland, Polen, Oosterse Kwestie Sweden, Russia, Poland, Eastern Question
27 Czasy Napoleona, część I. Tijd van Napoleon I Era of Napoleon I
28 Czasy Napoleona, część II. Niemcy w r. 1812 Tijd van Napoleon II. Duitsland in 1812 Era of Napoleon II. Germany in 1812
29 Niemcy od r. 1815-1866. Włochy od r. 1815. do dni dzisiejszych Duitsland 1815-1866. Italië 1815-heden Germany 1815-1866. Italy 1815-today
30 Rozwój monarchii austro-węgierskiej Ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije Development of Austria-Hungary
31 Państwo Osmańskie, Ameryka Północna Ottomaanse Rijk. Noord-Amerika Ottoman Empire. North America
32 Epoka odkryć Het tijdperk van de grote ontdekkingen The Age of DiscoveryKaarten, bijkaarten en schaal / Maps, inset maps, scale

naam schaal
I. Dla dziejów starożytnych
1 Palestyna 1:1.250.000
1.1 Jerozolima 1:25.000
1.2 Palestyna za panowania królów 1:6.000.000
1.3 Przegląd etnograficzny i obszary 12 pokoleń 1:4.500.000
2 Stary świat. Część zachodnia 1:12.500.000
2.1 Plemiona greckie 1:6.000.000
3 Stary świat. Część wschodnia 1:12.500.000
3.1 Przegląd etnograficzny Starego Świata
3.2 Mapa świata, układu Niebuhra na podstawie Herodota
4 Azya Mniejsza
4.1 Grecya w chwili wybuchu wojny peloponeskiej 1:6.000.000
4.2 Okolice Troi 1:300.000
4.3 Wybrzeża Propontydy 1:4.000.000
4.4 Azya Mniejsza 1:8.000.000
5 Państwo Alexandra Wielkiego 1:18.000.000
5.1 Tyrus 1:60.000
5.2 Issus 1:1.500.000
5.3 Państwa Diadochów po bitwie pod Ipsus (301 przed Chr.) 1:36.000.000
5.4 Państwa Diadochów w chwili wybuchu walk z Rzymianami (około r. 200. przed Chr.) 1:36.000.000
6 Grecya. Część północna 1:1.500.000
7 Grecya. Część południowa 1:1.500.000
7.1 Plataeae 479 1:400.000
7.2 Okolica Aten 1:400.000
7.3 Termopylae 1:400.000
7.4 Olympia podług wykopalisk niemieckich 1:10.000
8 Rzym. Ateny
8.1 Rzym w czasach cesarstwa 1:25.000
8.2 Forum i okolica w czasach rzeczy pospolitej 1:25.000
8.3 Rzym w czasach rzeczy pospolitej 1:50.000
8.4 Ateny 1:25.000
8.5 Akropolis ateńska 1:10.000
9 Rozwój państwa rzymskiego 1:20.000.000
9.1 Kartagina 1:300.000
9.2 Alexandrya 1:100.000
9.3 Okolice Rzymu 1:1.000.000
10 Italia. Część północna 1:2.500.000
11 Italia. Część południowa 1:2.500.000
11.1 Kampania 1:1.000.000
11.2 Sycylia 1:2.500.000
11.3 Syrakuzy 1:200.000
12 Prowincye europejskie państwa rzymskiego
12.1 Galia, Germania zachodnia i Brytania południowa 1:6.000.000
12.2 Galia w czasach Cezara 1:18.000.000
12.3 Hiszpania 1:12.000.000
12.4 Kraje nad dolnym Dunajem 1:12.000.000
II. Dla dziejów średnowiecznych i nowożytnych
13 Europa z końcem wędrówki ludów
13.1 Europa po r. 476 1:20.000.000
13.2 Niemcy przed pierwszą zachodnio-germańską wędrówką 1:20.000.000
13.3 Niemcy przed drugą (wschodnio-germańską) wędrówką 1:20.000.000
13.4 Europa w roku 526 1:30.000.000
13.5 Europa po r. 568 1:30.000.000
14 Europa środkowa w czasach Karolingów 1:9.000.000
14.1 Włochy w X. i XI. wieku 1:9.000.000
14.2 Dzielnice Karolingów 888 1:25.000.000
14.3 Państwo Karola Wielkiego w r. 768. i 814
14.4 Ugoda w Mersen 870
15 Niemcy za czasów panowania cesarzy saskich i frankońskich 1:5.000.000
15.1 Państwo Bolesława Chrobrego 1:20.000.000
15.2 Kościelny podział Niemiec od 11. do 16. wieku 1:18.000.000
16 Kraje nad morzem Śródziemnem w czasie wypraw krzyżowych
16.1 Kraje nad morzem Śródziemnem w czasie 1. Krucyaty (1097) 1:18.000.000
16.2 Państwo Kalifów w r. 750 1:90.000.000
16.3 Syrya po 1. krucyacie 1:10.000.000
16.4 Kraje nad morzem Śródziemnem po 4. Krucyacie (1204) 1:18.000.000
17 Europa środkowa i zachodnia za panowania Hohenstaufów 1:9.000.000
17.1 Królestwo Szkocyi 1:9.000.000
17.2 Kraje Staufów, Welfów i Askańczyków 1:15.000.000
18 Niemcy i Włochy północne w XIV. wieku (1378) 1:6.000.000
18.1 Posiadłości szwajcarskie 1:4.000.000
18.2 Francya w XIV. i XV. wieku 1:9.000.000
19 Niemcy i Włochy północne w wieku XV. (1477) 1:6.000.000
19.1 Kraje wettyńskie po podziale w r. 1485 1:6.000.000
19.2 Podział Niemiec na obwody 1:15.000.000
19.3 Rzym 1:100.000
20 Kraje słowiańskie
20.1 Ruś do w. XV. 1:15.000.000
20.2 Polska 1:12.000.000
20.3 Polska za Bolesława III Krzywoustego 1:10.000.000
20.4 Polska i Litwa za Władysława Jagiełły 1:10.000.000
21 Europa w XVI. wieku (1559) 1:15.000.000
22 Niemcy w czasach reformacyi (1547) 1:5.000.000
22.1 Księstwo Orange 1:5.000.000
22.2 Kraje wettyńskie 1547 i 1554 1:6.000.000
23 Niemcy w XVII. wieku (1648) 1:5.000.000
23.1 Praga i Biała Góra 1:200.000
23.2 Magdeburg 1631 1:200.000
23.3 Breitenfeld 1:300.000
23.4 Lützen 1:300.000
24 Europa w XVII. i XVIII. wieku (1740) 1:15.000.000
25 Niemcy w XVIII. wieku (1786) 1:5.000.000
25.1 Kolin 18. czerwca 1757 1:300.000
25.2 Hochkirch (Bukowiec) 14. paźdz. 1758 1:300.000
25.3 Leuthen (Lutol) 5. grudnia 1757 1:300.000
25.4 Rossbach 5. listopada 1757 1:300.000
25.5 Kunersdorf (Kunratice) 5. sierpnia 1759 1:300.000
26 Szwecya; Rosya; Polska; Turcya europejska
26.1 Szwecya u szczytu potęgi (1658) 1:18.000.000
26.2 Rosya 1462-1762 1:18.000.000
26.3 Posiadłości Złotej Hordy (Kipczak) do 1480
26.4 Podziały Polski 1:10.000.000
26.5 Turcya europejska od 1812-1878 1:15.000.000
26.6 Turcya europejska od 1878 1:15.000.000
27 Czasy Napoleona I
27.1 Paryż w czasie wybuchu rewolucyi 1:50.000
27.2 Górne Włochy 1796 (w czasie Kampanii 1796-1805) 1:4.000.000
27.3 Niemcy i Włochy 1803 (podług uchwały deputacyi rzeszy) 1:9.000.000
27.4 Niemcy i Włochy 1806 (cw czasie roz wiązania Rzeszy) 1:9.000.000
28 Czasy Napoleona II. Niemcy w roku 1812 1:6.000.000
28.1 Aspern, Essling, Wagram 1809 1:500.000
28.2 Wyprawa Napoleona do Egiptu 1798 1:15.000.000
28.3 Wyprawa Napoleona do Rosyi 1:12.000.000
28.4 Europa 1812 1:50.000.000
29 Niemcy od 1815 do 1866. Włochy od 1815 do doby teraźniejszej
29.1 Związek Niemiecki 1815-1866 1:7.500.000
29.2 Włochy od 1815 aż do doby dzisiejszej 1:8.000.000
29.3 Pole bitwy pod Lipskiem 1813 1:300.000
29.4 Pola bitw pod Ligny, Quatre Bras, Waterloo, Belle Alliance 1815 1:400.000
29.5 Europa po Kongresie Wiedeńskim 1815 1:50.000.000
30 Rozwój monarchii austro-węgierskiej 1:6.400.000
30.1 Dotatek do głównej mapy: Dalmacya 1:6.400.000
30.2 Posiadłości habsburskie w Szwajcaryi (połowa XIV. stulecia) 1:3.000.000
30.3 Posiadłości domu Habsburskiego w Europie (początek XVII. stulecia) 1:42.000.000
30.4 Węgry pod panowaniem Turcyi 1:12.000.000
30.5 Czworobok forteczny we Włoszech 1:1.120.000
31 Państwo Osmanów. Ameryka północna
31.1 Państwo osmańskie do 1683 1:18.000.000
31.2 Granice azyat. państwa osmańskie przed i po bitwie pod Angorą (1402) 1:25.000.000
31.3 Wybrzeże wschodnie Ameryki Północnej do r. 1763 1:25.000.000
31.4 Stany Zjednoczone w czasie wojny secesyjnej 1:40.000.000
31.5 Stany Zjednoczone od r. 1776 1:40.000.000
32 Wiek odkryć 1:140.000.000
32.1 Meksyk zdobyty przez Corteza 1:3.000.000
32.2 Indye Zachodnie i Ameryka Środkowa w czasie odkrycia 1:36.000.000
32.3 Indye Wschodnie podczas podboju Portugal. 1:45.000.000Vergelijking met de Oostenrijkse uitgave / In comparison with the Austrian version

Nº P naam Nº O naam
1 Palestyna 1 Palästina
2 Stary świat. Część zachodnia 2 Die alte Welt. Westlicher Teil
3 Stary świat. Część wschodnia 3 Die alte Welt. Östlicher Teil
4 Azya Mniejsza 4 Kleinasien
5 Państwo Alexandra Wielkiego 5 Reich Alexanders des Großen
6 Grecya. Część północna 6 Griechenland. Nördlicher Teil
7 Grecya. Część południowa 7 Griechenland. Südlicher Teil
8 Rzym. Ateny 8 Rom. Athen
9 Rozwój państwa rzymskiego 9 Entwickelung des römischen Reiches
10 Italia. Część północna 10 Italien. Nördlicher Teil
11 Italia. Część południowa 11 Italien. Südlicher Teil
12 Prowincye europejskie państwa rzymskiego 12 Europäische Provinzen des römischen Reiches
13 Europa z końcem wędrówki ludów 13 Europa am Ende der Völkerwanderung
14 Europa środkowa w czasach Karolingów 14 Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger
15 Niemcy za czasów panowania cesarzy saskich i frankońskich 15 Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser
16 Kraje nad morzem Śródziemnem w czasie wypraw krzyżowych 16 Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge
17 Europa środkowa i zachodnia za panowania Hohenstaufów 17 Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer
18 Niemcy i Włochy północne w XIV. wieku (1378) 18 Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378)
19 Niemcy i Włochy północne w wieku XV. (1477) 19 Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477)
20* Kraje słowiańskie - -
21 Europa w XVI. wieku (1559) 20 Europa im 16. Jahrhundert (1559)
22 Niemcy w czasach reformacyi (1547) 21 Deutschland zur Zeit der Reformation (1547)
23 Niemcy w XVII. wieku (1648) 22 Deutschland im 17. Jahrh. (1648)
24 Europa w XVII. i XVIII. wieku (1740) 23 Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740)
25 Niemcy w XVIII. wieku (1786) 24 Deutschland im 18. Jahrhundert (1786)
26 Szwecya; Rosya; Polska; Turcya europejska 25 Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage
27 Czasy Napoleona I 26 Napoleonische Zeit I
28 Czasy Napoleona II. Niemcy w roku 1812 27 Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812
29 Niemcy od 1815 do 1866. Włochy od 1815 do doby teraźniejszej 28 Deutschland 1815 bis 1866. Italien 1815 bis zur Gegenwart
30 Rozwój monarchii austro-węgierskiej 29 Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie
31 Państwo Osmanów. Ameryka północna 30 Osmanisches Reich. Nordamerika
32 Wiek odkryć 31 Das Zeitalter der Entdeckungen© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS