Атласъ Маркса / Atlas Marksa, 2e druk (1910)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Атласъ Маркса / Atlasʺ Marksa
Uitgever: А.Ф. Марксъ / A.F. Marks
Jaar: 1910 (2e druk)

Titelpagina: Большой всемірный настольный
АТЛАСЪ МАРКСА.
Начатый подъ редакціей покойнаго профессора Э. Ю. Петри,
законченный въ 1903 г. и выходящій вторымъ изданіемъ подъ редакціей Ю. М. Шокальскаго
...
62 главныхъ и 160 дополнительныхъ картъ на 55 таблицахъ in folio.
Съ приложеніемъ пояснительнаго текста къ 8 картамъ по климатологіи, составленнаго профессорами В. Бебберомъ и В. Кёппеномъ и съ алфавитнымъ указателемъ географическихъ названій, помѣщенныхъ въ атласѣ.
Второе пересмотрѣнное и дополненное изданіе 1909 года.
С.-Петербургъ. Изданіе Т-ва А. Ф. Марксъ. 1910.
achterkant:
Картографическое заведеніе Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайловскій просп., Nº 29.


Transliteratie (ISO/R9): Bolʹšoj vsemirnyj nastolʹnyj
ATLASʺ MARKSA.
Načatyj podʺ redakciej pokojnago professora Ė. Ju. Petri,
zakončennyj vʺ 1903 g. i vychodjaščij vtorymʺ izdaniemʺ podʺ redakciej Ju. M. Šokalʹskago
...
62 glavnychʺ i 160 dopolnitelʹnychʺ kartʺ na 55 tablicachʺ in folio.
Sʺ priloženiemʺ pojasnitelʹnago teksta kʺ 8 kartamʺ po klimatologii, sostavlennago professorami V. Bebberomʺ i V. Këppenomʺ i sʺ alfavitnymʺ ukazatelemʺ geografičeskichʺ nazvanij, poměščennychʺ vʺ atlasě.
Vtoroe peresmotrěnnoe i dopolnennoe izdanie 1909 goda.
S.-Peterburgʺ. Izdanie T-va A. F. Marksʺ. 1910.
achterkant:
Kartografičeskoe zavedenie T-va A. F. Marksʺ, Izmajlovskij prosp., Nº 29.


Vertaling:
Grote Marks (Маркс) Handatlas van de gehele aarde.
Opgezet onder redactie van wijlen Prof. Ė.Ju. Petri (Э.Ю. Петри),
voltooid in 1903 en in tweede druk verschenen onder redactie van Ju.M. Šokalʹskij (Ю.М. Шокальскій)
...
62 hoofd- en 160 bijkaarten op 55 kaartbladen in folioformaat.
Met als appendix een toelichtende tekst, bij de 8 klimatologische kaarten, opgesteld door Prof. W.J. van Bebber (В. Беббер) en Prof. W. Köppen (В. Кёппен), en met een alfabetisch register van de geografische namen die in de atlas voorkomen.
Tweede herziene en uitgebreide druk, 1909.
St. Petersburg. Uitgave van de Maatschappij A.F. Marks. 1910.
achterkant:
Cartografische inrichting van de firma A.F. Marks, Izmajlov Boulevard Nº 29.

Атласъ Маркса / Atlas Marksa 1910
Voorkant band Атласъ Маркса / Atlas Marksa 1910
Voorkant band

Band

De atlas werd geleverd in een band (32 × 45 cm) van groen 'calico' (gedrukt katoen) met een donkerbruine leren rug. Op de voorkant staat bovenaan in zwart Изданіе 2ое (2e druk). Daaronder staat in het midden een afbeelding van de mythologische figuur Atlas met de wereldbol op zijn rug, links een engel met een opengeslagen boek en rechts een met een zeilschip. Daarna komen de titel en de namen van de redacteuren in vergulde letters, en tenslotte, weer in zwart, de plaats van uitgave en de naam van de uitgeverij.

Op de achterkant van de band staat het wapen van de uitgeverij, met daarin het motto «Неустанными трудами» (door onvermoeibare arbeid) en het monogram АФМ (AFM = A.F. Marks). Op de rug staan de titel (horizontaal) en geometrische ornamenten. De schutbladen – voorin en achterin – zijn lichtgroen met een motief van vergulde cirkels en witte bloemen, en weer het wapen van de uitgeverij met motto en monogram.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 2 bladzijden met het voorwoord bij de 2e en bij de 1e druk, 1 bladzijde inhoudsopgave en 110 bladzijden met kaarten in kleur. Tenslotte is er een plaatsnamenregister van 148 bladzijden.

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie en enkelzijdig gedrukt op stevig papier. Meestal staat links onderaan het jaartal (1908 of 1909, eenmaal 1903); zie het overzicht van kaarten en datering. De meeste van de 60 kaarten beslaan twee bladzijden, maar niet allemaal. De nummering is daardoor een beetje verwarrend, ook omdat er 3 kaarten (van 2 bladzijden) met het nummer 1 zijn (1а, 1в en 1б). In totaal zijn er 55 kaartbladen, dus 110 bladzijden; zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Bij elke kaart is de projectiemethode vermeld.

Op de eerste bladzijde van het register (Алфавитный указатель) staan een toelichting voor het gebruik (Объясненія), de gebruikelijke afkortingen (Принятыя сокращенія) en een lijst van buitenlandse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (Списокъ иностранныхъ нарицательныхъ и прилагательныхъ). Op de overige 147 bladzijden staan de in de atlas voorkomende namen.

Alle namen zijn natuurlijk gegeven in cyrillisch schrift. Bij namen waarbij geen Russische versie bestaat, is een min of meer fonetische omzetting gebruikt.

Voor sommige klanken, zoals de u (Duits ü), de eu (Duits ö) en de h, bestaat geen cyrillisch teken.

In gebieden waar een Slavische taal wordt gesproken – Pools, Tsjechisch, Sloveens, ... – wordt vaak ook de Slavische naam geschreven, in plaats van de toen gebruikelijke Duitse naam.

Vergelijking met de Duitse Debes' Handatlas (1905)

De nadruk ligt natuurlijk op Rusland. Alleen al aan Europees Rusland zijn 16 grootschalige (1:2.000.000) deelkaarten gewijd. Aziatisch Rusland is met 2 deelkaarten betrekkelijk goed vertegenwoordigd. Ook van het Noordpoolgebied is een kaart opgenomen. Opvallend is de astronomische kaart, die in de Duitse uitgave niet voorkomt.

Omdat het aantal kaartbladen ongeveer gelijk is aan dat van de Duitse uitgave, zijn er daaruit kaarten vervallen. Dat zijn meestal detailkaarten van gebieden die voor een Russisch publiek minder interessant zijn, zoals van Duitsland zelf, maar bijvoorbeeld ook van Afrika en Amerika.

Zie voor de details de vergelijkende tabellen.Атласъ Маркса / Atlas Marksa, 2nd edition (1910)


© M. Witkam, 2007
(rev. 2015-08-27)

valid HTML    valid CSS