Gustaf Thomée, Geographisk Chartbok [1e druk] (1849)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat het voorwoord van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's


Gustaf Thomée, Geographisk Chartbok [1st edition] (1849)


Vid geographiens studium måste chartan gå hand i hand med boken; bägge äro oumbärliga; men, fastän det icke är omöjligt alt inhemta ganska betydliga geographiska kunskaper med blotta chartan utan bok, är det dock omöjligt att göra några framsteg blott med boken, utan chartans tillhjelp.

Mär undertecknad åtog sig granskandet af närvarande Atlas, var det sålunda nästan nödvändigt att för denna granskning lägga till grund någon lärobok. Att finna en sådan var ingalunda svart. Väl är det sannt, att vår geographiska literatur knappt kan få detta namn, och att våra undervisningsböcker i geographien äro lätt räknade; men det finnes likväl tvänne, som vunnit ett visst anseende framför de öfriga, och dessa äro Herrar Palmblads och Hartmans läroböcker, af hvilka merändels antingen den ena eller andra blifvit antagen vid våra publika läroverk.

Efter dessa båda läroböcker är närvarande Atlas lämpad och sålunda gerna anses som ett oundgängligt bihang till dem. Undertecknad vågar tro, att chartorna skola låta begagna sig lika väl till den ena som till dan andra af de nämda geographierna, och, skulle ett eller annat namn må hända icke igenfinnas på chartan, så ligger orsaken dertill uti bristande utrymme, icke i bristande uppmärksamhet. Dock torde mängden af namn icke vara någon öfvervägande och utmärkande förtjenst, hvarken hos en charta eller en geographisk lärobok.

Att ländernas contourer äro i det närmaste rigtigt uppdragna, bergen och floderna utmärkta, så vidt möjligt är, sådana de i verkligheten befinnas på jordytan, och de nyaste upptäckterna vederbörligen uppmärksammade, – deruti torde största förtjensten ligga hos en charta för scholbruk. I följd af den förminskade scala, hvarefter en sådan charta är affattad, och nödvändigheten att på densamma inrymma en mängd namn på icke blott de physiska föremålen, utan äfven på städer och orter, kan en sådan charta aldrig bli fullt noggrann och behöfver det icke heller. För begynnaren är en redig och klar öfversigt fullt tillräcklig.

Undertecknad har på den närvarande chartsamlingen sökt uppfylla dessa fordringar. De nyaste och bäste Tyska Atlaser (deribland Stielers af 1845) hafva dervid blifvit begagnade. I synnerhet hafva generalchartorna öfver verldsdelarna varit föremål för speciel uppmärksamhet; men äfven på alla de öfriga torde man lätteligen upptäcka spåren af en omsorgsfull granskning samt sträfvandet att iakttaga både reda och noggrannhet.

Efter denna korta redogörelse återstår blott att nämna, det en physikalisk Atlas, som utgör ett Appendix till denna, med det snaraste utkommer.

Och härmed öfverlemnas åt scholorna denna chartbok. Måtte den i sin mån bidraga till att hos de uppvexande väcka hogen för studiet af en i vårt land ännu, thyvärr! alltför mycket försummad disciplin; och utgifvaren skall finna sig rikt belönad för sim möda.

Stockholm i Juni 1849.

GUSTAF THOMÉE.
HTML © M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS