Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 4e druk (1847-1850)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1847-1850 (4e druk, uitgaven: 1847, 1848, 1849, 1850)

Titelpagina van de atlas (1850): Vollständiger Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung
über alle Theile der Erde in 82 Blättern.
Herausgegeben von Dr. K. Sohr.
4t. Auflage vermehrt und verbessert durch Dr. Heinrich Berghaus
Professor u. Director der geographischen Kunstschule zu Potsdam.
Glogau und Leipzig 1850. Druck u. Verlag von C. Flemming.
Vertaling:
Volledige Handatlas van de hedendaagse aardrijkskunde
van de hele wereld, in 82 kaarten.
Onder redactie van Dr. K. Sohr.
4e druk, uitgebreid en gecorrigeerd door Dr. Heinrich Berghaus
Hoogleraar en Directeur van de Geografische Academie in Potsdam
Glogau en Leipzig, 1850. Gedrukt en uitgegeven door C. Flemming.

Titelpagina van het supplement (1847): Supplement-Band zum Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung.
Herausgegeben von Dr. K. Sohr.
Inhalts-Verzeichniss: ...
Leipzig und Glogau, Druck und Verlag von C. Flemming. 1847.
Vertaling:
Supplement bij de Handatlas van de hedendaagse aardrijkskunde.
Onder redactie van Dr. K. Sohr.
Inhoudsopgave: ...
Leipzig en Glogau, gedrukt en uitgegeven door C. Flemming. 1847.

Band

Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1850
Titelpagina / Title page Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1850
Titelpagina / Title page

De atlas verscheen afleveringen van (ongevouwen) losse kaarten. De koper moest de kaarten in principe zelf laten inbinden.

Op de voorkant van de band kon een aparte titelpagina – de 'buitentitel' – gelijmd worden. In de atlas werd dan de bijgeleverde 'binnentitel' gebruikt. Bij mijn exemplaar uit 1850 (zie de plaatjes) is de buitentitel hetzelfde als de binnentitel, nu met een randornament. Maar er zijn allerlei andere banden. Het formaat van de kaarten is 44 × 36 cm, dus de band is iets groter.

De kaarten zijn niet genummerd – soms wel met de hand, voor de boekbinder – dus ze zijn niet altijd in de juiste volgorde ingebonden. Van sommige gebieden, zoals Spanje en Portugal, waren deelkaarten opgenomen die tot één grotere kaart kon worden samengevoegd. Soms zijn die kaarten ook samengevoegd ingebonden, als uitvouwkaart.

Inhoud

Er bestaan twee varianten van de atlas: de basisuitgave en de uitgebreide uitgave. De basisuitgave bevat 80 of 82 kaarten. De uitgebreide uitgave bestaat uit dezelfde kaarten als de basisuitgave, aangevuld met een supplement van 32 kaarten. Uit de titelpagina van de atlas is niet op te maken om welke uitgave het gaat. De atlas bevat wel een inhoudsopgave. Als het supplement aanwezig is, dan heeft dat vaak een aparte inhoudsopgave.

Op de kaarten staat geen nummer. Om de verwarring – voor de verzamelaar – nog groter te maken zijn er ook variaties in de inhoud van atlas en supplement, en in de volgorde van de kaarten. Zo staan de drie 'Berghaus-kaarten' – de christelijke, mohammedaanse en boeddhistische staten – in de uitgave van 1847 in het supplement; in de uitgave van 1850 staan ze in de basisuitgave. Het omgekeerde is het geval met de kaart van Marokko. De volgorde van de kaarten in het supplement van 1850 is heel anders dan die in het supplement van 1847, en ook de inhoud wijkt af. Het ontbreken van een nummer op de kaarten lijkt dus een bewuste keuze. De precieze inhoud van atlas en supplement – uitgaven van 1847 en van 1850 – is te vinden in het overzicht van kaarten en datering

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur – zijn in de eerste uitgaven met de hand aangebracht. Er is een geleidelijke overgang naar mechanische kleuring (kleurenlithografie), die pas in de loop van de 5e druk (1851-1865) voltooid is. Op sommige kaarten komt een jaartal voor. Dat kan het jaartal van de kaart zelf zijn, maar ook het jaar waarvoor de statistische gegevens op de kaart gelden: zie de lijst van kaarten en datering. Op veel kaarten komt de naam van de cartograaf voor – meestal Handtke of Theinert – en op enkele de naam van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs.

De basisuitgave van de atlas bevat veel kaarten van Duitsland en Oostenrijk: bijna 40% van het totaal. Ook Europa krijgt relatief veel plaats toebedeeld: 60 van de 80 (of 82) kaarten. De overige werelddelen moeten het doen met 15 kaarten. Een dergelijke verdeling was in die tijd niet ongebruikelijk. Grote delen van Azië, Afrika en Amerika waren in Europa nog onbekend.

In het supplement worden enkele gebieden in meer detail weergegeven, zoals Rusland, delen van Azië en Afrika, en vooral Noord- en Zuid-Amerika. De inhoud van de uitgebreide uitgave van de atlas is daardoor evenwichtiger dan die van de basisuitgave. De in het supplement opgenomen kaart van Texas, een onafhankelijke republiek van 1836 tot 1845, lijkt wel erg veel op die uit 'The London Atlas of Universal Geography' (1844) van John Arrowsmith. De kaart van New South Wales is bijna dezelfde als die van de Engelse Society for the Diffusion of Useful Knowledge.

Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd, of soms zelfs heel summier, getekend.

Het papier van de kaarten is van matige kwaliteit. Daardoor zijn er vaak vlekjes op de kaarten ontstaan, en zijn de kleuren flets geworden. Het drukprocedé, de lithografie, is niet bevorderlijk voor de scherpte van de kaarten. Vooral in latere drukken van de atlas zijn de kaarten soms 'vervaagd'. De andere in die tijd veel gebruikte drukprocedés, met koper- en staalgravure, leverden een beter resultaat, maar wel voor een hogere prijs.

Vergelijking met de 1e druk

Het grote verschil met de 1e druk is de toevoeging van het supplement van 32 kaarten. De basisuitgave van de atlas vertoont nauwelijks verschillen met de 1e druk – de onderlinge verschillen tussen de uitgaven van de 4e druk zijn vaak groter. De 2e druk van de atlas schijnt uit alleen het supplement te bestaan, en de 3e druk zou een samenvoeging zijn van de basisuitgave en het supplement.

Texas (John Arrowsmith)
The London Atlas of Universal Geography 1844
David Rumsey Map Collection Texas (John Arrowsmith)
The London Atlas of Universal Geography 1844
David Rumsey Map Collection
Texas
Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1847-1850
M. Witkam collection Texas
Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1847-1850
M. Witkam collectionSohr-Berghaus Hand-Atlas, 4th edition (1847-1850)


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS