Russisch

Het Russisch is een Slavische taal die voornamelijk in Rusland en in de vroegere Sovjet-republieken wordt gesproken.

Alfabet en uitspraak

Het Russisch wordt geschreven met cyrillische letters. In de lijst hieronder staan de hoofdletters en de kleine letters vermeld, de cursieve varianten, en de bijbehorende ISO-transliteratie. Daarbij is aan elke cyrillische letter één Latijnse letter(combinatie) toegevoegd die een aanwijzing geeft voor de uitspraak. ISO 9:1995 is de meest recente transliteratie, maar die wordt weinig gebruikt. ISO R/9 wordt veel vaker gebruikt – ook op deze website.


Russisch cursief naam ISO R/9 ISO 9:1995 uitspraak
А а А а а A a A a a (als in lat)
Б б Б б бэ B b B b b; aan het eind van een woord: p
В в В в вэ V v V v v; aan het eind van een woord: f
Г г Г г гэ G g G g 'Franse g' (als in garçon); aan het eind van een woord: k
Д д Д д дэ D d D d d; aan het eind van een woord: t
Е е Е е е E e E e met klemtoon: je (e als in het)
Ё ё Ё ё ё Ë ë Ë ë jo (o als in pot)
wordt vaak geschreven als Е е
Ж ж Ж ж жэ Ž ž Ž ž zj
З з З з зэ Z z Z z z
И и И и и I i I i ie (als in niet)
Й й Й й и краткое J j J j j (alleen na een klinker: ай = aj enz.)
К к К к ка K k K k k
Л л Л л эль L l L l l
М м М м эм M m M m m
Н н Н н эн N n N n n
О о О о o O o O o met klemtoon: o (als in pot)
П п П п пэ P p P p p
Р р Р р эр R r R r 'rollende' r (met de tong)
С с С с эс S s S s s
Т т Т т тэ T t T t t
У у У у у U u U u oe
Ф ф Ф ф фэ F f F f f
Х х Х х ха Ch ch H h ch (als in lachen)
Ц ц Ц ц це C c C c ts
Ч ч Ч ч че Č č Č č tsj
Ш ш Ш ш ша Š š Š š sj
Щ щ Щ щ ща Šč šč Ŝ ŝ sjtsj (vaak een lange sj)
Ъ ъ Ъ ъ твёрдый знак ʺ ʺ hard-teken: de medeklinker ervoor is hard
Ы ы Ы ы ы Y y Y y 'harde i' (tussen de i in dit en de stomme e in de)
Ь ь Ь ь мягкий знак ʹ ʹ zacht-teken: de medeklinker ervoor is zacht
Э э Э э э абаротное Ė ė È è e (als in het)
Ю ю Ю ю ю Ju ju Û û joe
Я я Я я я Ja ja  â met klemtoon: ja (a als in lat)

Letters van vóór 1918

Russisch cursief ISO R/9 ISO 9:1995 nu vervangen door
І і І і I i Ì ì И и
Ѳ ѳ Ѳ ѳ Ḟ ḟ F̀  f̀ Ф ф
Ѣ ѣ Ѣ ѣ Ě ě Ě ě Е е
Ѵ ѵ Ѵ ѵ Ẏ ẏ Ỳ ỳ И и

Bij een opeenvolging van medeklinkers vindt vaak assimilatie plaats. De laatste medeklinker beïnvloedt dan de op een na laatste medeklinker; bijvoorbeeld: b-k wordt p-k, v-s wordt f-s enz.

De klemtoon van een woord (van meer dan één lettergreep) is onregelmatig. In leerboeken, en in leesboeken voor beginners, wordt die daarom vaak bij elk woord apart aangegeven: al doende leert men. Bij sommige klinkers hangt de uitspraak af van de klemtoon.

De uitspraak van de  О о  hangt af van de ligging van de klemtoon in het woord.

De  Е е  en de  Я я  worden in de lettergreep direct voor de lettergreep met klemtoon uitgesproken als een  И и.

Het Russisch kent, net als andere Slavische talen, harde en zachte (gepalataliseerde) medeklinkers. Bij de zachte variant hoor je er een soort j-klank achteraan. Alle medeklinkers (behalve  Ч ч  en  Щ щ)  zijn hard als ze gevolgd worden door de 'harde' klinkers  А а,  О о,  У у,  Ы ы  of  Э э.  Ze zijn zacht als ze gevolgd worden door de 'zachte' klinkers  Е е,  Ё ё,  И и,  Ю ю  en  Я я,  of door het 'zacht-teken'  Ь ь.  Soms wordt een harde medeklinker (meestal van een voorvoegsel) gevolgd door een zachte klinker. Om de medeklinker 'hard te houden' wordt hij gevolgd door het 'hard-teken'  Ъ ъ.  Vóór 1918 werd het 'hard-teken' ook geschreven aan het eind van een woord dat op een harde medeklinker eindigde:  атласъ → атлас.

Let goed op het verschil tussen de zachte  С с  (s-j) en de  Ш ш  (š = sj). In s-j kun je de s en de j nog onderscheiden; š klinkt zoals sj in het Nederlandse sjouwen. Iets dergelijks geldt voor de zachte  З з  (z-j) en de  Ж ж  (ž = zj) en voor de zachte  Ц ц  (ts-j) en de  Ч ч  (č = tsj).

Een beetje grammatica

Zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Aan een zelfstandig naamwoord is niet altijd te zien welk geslacht het heeft. In de woordenlijst staat er daarom een (m), een (v) of een (o) bij. Verder zijn daar van elk zelfstandig naamwoord vermeld

Het Russisch kent geen lidwoorden (de, het, een).

Om rol van een woord in een zin – onderwerp, lijdend voorwerp, maar bijvoorbeeld ook bezitsrelatie – duidelijk te maken kent het Russisch zes naamvallen. Bij geografische benamingen zul je vooral te maken krijgen met de genitivus (2e naamval), die het best te vertalen is als 'van ...'.

De uitgang van de genitivus van het enkelvoud van een zelfstandig naamwoord is meestal

Een bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht, getal (enkelvoud/meervoud) en naamval overeen met het zelfstandige naamwoord waar het bij hoort, zoals in de voorbeelden hierboven.

In de woordenlijst staan van de nominativus (1e naamval) van elk bijvoeglijk naamwoord in deze volgorde vermeld

Een paar woorden

Hieronder staan enkele woorden die je regelmatig op landkaarten tegenkomt. De gegeven transcriptie (aanwijzing voor de uitspraak) wijkt iets af van de hierboven gegeven transliteratie: elke palatale medeklinker wordt hier gevolgd door een j, en de  Ё ё  wordt getranscribeerd als jo. Verder is bij alle woorden aangegeven waar de klemtoon ligt. Vooral bij de  О о  is dat van invloed op de uitspraak; dat is niet in de transcriptie verwerkt.

Russisch transcriptie Nederlands
автономный / автономная / автономное, автономные avtonomnyj / avtonomnaja / avtonomnoje, avtonomnyje autonoom
аллея, аллеи (v) alljeja, alljeji laan
архипелаг, архипелаги (m) archjipjelag, archjipjelagji archipel
атлас, атласы (m) atlas, atlasy (m) atlas
аэродром, аэродромы (m) aerodrom, aerodromy vliegveld
аэропорт, аэропорты (m) aeroport, aeroporty luchthaven
банка, банки (v) banka, bankji zandbank
бассейн, бассейны (m) bassjejn, bassjejny bekken, bassin
башня, башни (v) bašnja, bašnji toren
без, бес... bjez, bjes... zonder
белый / белая / белое, белые bjelyj / bjelaja / bjeloje, bjelyje wit
берег, берега (m) bjereg, bjerega oever, kust
болото, болота (o) boloto, bolota moeras
больница, больницы (v) boljnica, boljnicy ziekenhuis
большой / большая / большое, большие boljšoj / boljšaja / boljšoje, boljšije groot
бульвар, бульвары (m) buljvar, buljvary boulevard
бухта, бухты (v) buchta, buchty bocht, baai
бывший / бывшая / бывшое, бывшие byvšjij / byvšaja / byvšoje, byvšjije vroeger, voormalig
в v in, naar
великий / великая / великое, великие vjeljikjij / vjeljikaja / vjeljikoje, vjeljikjije groot
верхний / верхняя / верхнее, верхние vjerchnjij / vjerchnjaja / vjerchnjeje, vjerchnjije bovenste, boven...
вечный / вечная / вечное, вечные vječnyj / vječnaja / vječnoje, vječnyje eeuwig
владение, владения (o) vladjenjije, vladjenjija bezitting
вода, воды (v) voda, vody water
водопад, водопады (m) vodopad, vodopady waterval
водопровод, водопроводы (m) vodoprovod, vodoprovody waterleiding
водохранилище, водохранилищя (o) vodochranjiljiščje, vodochranjiljiščja waterreservoir, stuwmeer
возвышенность, возвышенности (v) vozvyšjennostj, vozvyšjennostji hoogte, hoogvlakte
вокзал, вокзалы (m) vokzal, vokzaly (hoofd)station
ворота (o mv) vorota poort
восток (m) vostok oosten
восточный / восточная / восточное, восточные vostočnyj / vostočnaja / vostočnoje, vostočnyje oostelijk, Oost-...
впадина, впадины (v) vpadjina, vpadjiny holte
временный / временная / временное, временные vrjemjennyj / vrjemjennaja / vrjemjennoje, vrjemjennyje tijdelijk
время, времена (o) vrjemja, vrjemjena tijd
вулкан, вулканы (m) vulkan, vulkany vulkaan
вы... vy... uit...
высокий / высокая / высокое, высокие vysokjij, vysokaja, vysokoje, vysokjije hoog
высота, высоты (v) vysota, vysoty hoogte
гавань, гавани (v) gavanj, gavanji haven
географический / географическая / географическое, географические geografjičjeskjij / geografjičjeskaja / geografjičjeskoje, geografjičjeskjije geografisch, aardrijkskundig
глубина, глубины (v) glubjina, glubjiny diepte
гора, горы (v) gora, gory berg, heuvel
город, города (m) gorod, goroda stad
государственный / государственная / государственное, государственные gosudarstvjennyj / gosudarstvjennaja / gosudarstvjennoje, gosudarstvjennyje staats...
государство, государства (o) gosudarstvo, gosudarstva staat, land
граница, границы (v) granjica, granjicy grens
губерния, губернии (v) gubjernjija, gubjernjiji gouvernement
дальный / дальная / дальное, дальные daljnyj / daljnaja / daljnoje, daljnyje ver
дамба, дамбы (v) damba, damby dijk
дворец, дворцы (m) dvorjec, dvorcy paleis
дерево, деревья (o) djerjevo, djerjevja boom, hout
деревянный / деревянная / деревянное, деревянные djerjevjannyj / djerjevjannaja / djerjevjannoje, djerjevjannyje houten
длинный / длинная / длинное, длинные dljinnyj / dljinnaja / dljinnoje, dljinnyje lang
дом, дома (m) dom, doma huis
дорога, дороги (v) doroga, dorogji weg
древний / древняя / древнее, древние drjevnjij / drjevnjaja / drjevnjeje, drjevnjije oud…, voormalig
железная дорога, железные дороги (v) žjeljeznaja doroga, žjeljeznyje dorogji spoorweg
железный / железная / железное, железные žjeljeznyj / žjeljeznaja / žjeljeznoje, žjeljeznyje ijzeren
железо, железа (o) žjeljezo, žjeljeza ijzer
желёный / желёная / желёное, желёные željonyj / željonaja / željonoje, željonyje groen
жёлтый / жёлтая / жёлтое, жёлтые žjoltyj / žjoltaja / žjoltoje, žjoltyje geel
за za achter, aan
залив, заливы (m) zaljiv, zaljivy baai, golf
замок, замки (m) zamok, zamkji kasteel
запад (m) zapad westen
западный / западная / западное, западные zapadnyj / zapadnaja / zapadnoje, zapadnyje westelijk, West-...
заповедник, заповедники (m) zapovjednjik, zapovjednjikji natuurreservaat
застава, заставы (v) zastava, zastavy barrière, controlepost
земля, земли (v) zjemlja, zjemlji Aarde, land
земной / земная / земное, земные zjemnoj / zjemnaja / zjemnoje, zjemnyje aard-
золото (o) zoloto goud
золотой / золотая / золотое, золотые zolotoj / zolotaja / zolotoje, zolotyje gouden
и i en
из... iz... uit...
или ilji of
имени ... (им.) imjenji ... genoemd naar ...
имя, имена (o) imja, imjena naam
император (m) impjerator keizer
императрица (v) impjeratrica keizerin
империя, империи (v) impjerjija, impjerjiji (keizer)rijk
иностранный / иностранная / иностранное, иностранные inostrannyj / inostrannaja / inostrannoje, inostrannyje buitenlands
исторический / историческая / историческое, исторические istorjičjeskjij / istorjičjeskaja / istorjičjeskoje, istorjičjeskjije historisch
источник, источники (m) istočnjik, istočnjikji bron
каменный / каменная / каменное, каменные kamjennyj / kamjennaja / kamjennoje, kamjennyje stenen
камень, камени (m) kamjenj, kamjenji steen
канал, каналы (m) kanal, kanaly kanaal
карта, карты (v) karta, karty (land)kaart
кладбище, кладбищя (o) kladbjiščje, kladbjiščja kerkhof
колодец, колодцы (m) kolodjec, kolodcy (water)put
королева, королевы (v) koroljeva, koroljevy koningin
королевство, королевства (o) koroljevstvo, koroljevstva koninkrijk
король, короля (m) korolj, korolja koning
короткий / короткая / короткое, короткие korotkjij / korotkaja / korotkoje, korotkjije kort
край, края (m) kraj, kraja land, gebied, territorium
красный / красная / красное, красные krasnyj / krasnaja / krasnoje, krasnyje rood
лагуна, лагуны (v) laguna, laguny lagune
левый / левая / левое, левые ljevyj / ljevaja / ljevoje, ljevyje linker...
лёд, льды (m) ljod, ljdy ijs
ледник, ледники (m) ljednjik, ljednjikji gletsjer
ледовитый / ледовитая / ледовитое, ледовитые ljedovityj / ljedovitaja / ljedovitoje, ljedovityje ijs...
лес, леса (m) ljes, ljesa bos
лиман, лиманы (m) ljiman, ljimany monding, estuarium
лист, листы (m) ljist, ljisty (kaart)blad
малый / малая / малое, малые malyj / malaja / maloje, malyje klein
масштаб, масштабы (m) masštab, masštaby (kaart)schaal
между mježdu tussen
международный / международная / международное, международные mježdunarodnyj / mježdunarodnaja / mježdunarodnoje, mježdunarodnyje internationaal
мир, миры (m) mjir, mjiry wereld, heelal
мир, миры (m) mjir, mjiry vrede
монастырь, монастыри (m) monastyrj, monastyrji klooster
море, моря (o) morje, morja zee
морской / морская / морское, морские morskoj / morskaja / morskoje, morskjije zee...
мост, мосты (m) most, mosty brug
музей, музеи (m) muzjej, muzjeji museum
мыс, мысы (m) mys, mysy kaap
на na op, in, aan
набережная, набережные (v) nabjerježnaja, nabjerježnyje kade, wal
название, названия (o) nazvanjije, nazvanjija naam
народ, народы (m) narod, narody volk
народный / народная / народное, народные narodnyj / narodnaja / narodnoje, narodnyje nationaal
население, населения (o) nasjeljenjije, nasjeljenjija bevolking
населённый / населённая / населённое, населённые nasjeljonnyj / nasjeljonnaja / nasjeljonnoje, nasjeljonnyje bevolkt
населённый пункт, населённые пункты (m) nasjeljonnyj punkt, nasjeljonnyje punkty plaats, stad
национальный / национальная / национальное, национальные nacionaljnyj / nacionaljnaja / nacionaljnoje, nacionaljnyje nationaal
не... nje... niet, on...
нефтепровод, нефтепроводы (m) njeftjeprovod, njeftjeprovody oliepijpleiding
нефть, нефти (v) njeftj, njeftji olie
нижний / нижняя / нижнее, нижние njižnjij / njižnjaja / njižnjeje, njižnjije onderste, beneden...
низменность, низменности (v) njizmjennostj, njizmjennostji laagvlakte
новый / новая / новое, новые novyj / novaja / novoje, novyje nieuw
область, области (v) oblastj, oblastji oblast, provincie
объяснение, объяснения (o) obʺjasnjenije, obʺjasnjenija verklaring, toelichting
оглавление, оглавления (o) oglavljenjije, oglavljenjija inhoudsopgave
озеро, озёра (o) ozjero, ozjora meer
океан, океаны (m) okjean, okjeany oceaan
окрестность, окрестности (v) okrjestnostj, okrjestnostji omgeving
округ, округа (m) okrug, okruga gebied, district
орографический / орографическая / орографическое, орографические orografjičjeskjij / orografjičjeskaja / orografjičjeskoje, orografjičjeskjije orografisch, berg...
остров, острова (m) ostrov, ostrova eiland
отмель, отмели (v) otmjelj, otmjelji (zand)bank, wad
отметка, отметки (v) otmjetka, otmjetkji getal, cijfer
памятник, памятники (m) pamjatnik, pamjatnikji gedenkteken
парк, парки (m) park, parkji park
пере... pjerje... over...
перевал, перевалы (m) pjerjeval, pjerjevaly bergpas
переулок, переулки (m) pjerjeulok, pjerjeulkji zijstraat, steeg
песок, пески (m) pjesok, pjeskji zand
пещера, пещеры (v) pješčjera, pješčjery grot
плотина, плотины (v) plotjina, plotjiny dam
плошадь, плошади (v) plošadj, plošadji plein
по po over, langs
под pod onder
поле, поля (o) polje, polja veld
политический / политическая / политическое, политические političjeskjij / političjeskaja / političjeskoje, političjeskjije staatkundig
полу... polu... half...
полуостров, полуострова (m) poluostrov, poluostrova schiereiland
полушарие, полушария (o) polušarije, polušarija halfrond
порог, пороги (m) porog, porogji stroomversnelling
правый / правая / правое, правые pravyj / pravaja / pravoje, pravyje rechter...
пресный / пресная / пресное, пресные prjesnyj / prjesnaja / prjesnoje, prjesnyje zoet(water)...
при prji bij
пролив, проливы (m) proliv, prolivy zeestraat, inham
проспект, проспекты (m) prospjekt, prospjekty (brede) straat
пустыня, пустыни pustynja, pustynji woestijn
пути сообщения putji soobščenija verbindingen
путь, пути (m) putj, putji weg
равнина, равнины (v) ravnjina, ravnjiny vlakte
развалина, развалины (v) razvaljina, razvaljiny ruïne(s)
разлив, разливы (m) razljiv, razljivy overstroming
река, реки (v) rjeka, rjekji rivier
рельеф, рельефы (m) rjeljef, rjeljefy reliëf
республика, республики (v) rjespubljika, rjespubljikji republiek
родник, родники (m) rodnjik, rodnjikji bron
русло, русла (o) ruslo, rusla (rivier)bedding
с, со s, so vanaf, uit; met
сад, сады (m) sad, sady tuin
садовый / садовая / садовое, садовые sadovyj / sadovaja / sadovoje, sadovyje tuin...
святой / святая / святое, святые svjatoj / svjataja / svjatoje, svjatyje heilig
север (m) sjevjer noorden
северный / северная / северное, северные sjevjernyj / sjevjernaja / sjevjernoje, sjevjernyje noordelijk, Noord-...
синий / синяя / синее, синие sjinjij / sjinjaja / sjinjeje, sjinjije blauw
скала, скалы (v) skala, skaly rots
-ский / -ская / -ское, -ские -skjij / -skaja / -skoje, -skjije achtervoegsel om bij een zelfstandig naamwoord (zoals een plaatsnaam) een bijvoeglijk naamwoord te maken: Москва → Московский
снег, снега (m) snjeg, snjega sneeuw
собор, соборы (m) sobor, sobory kathedraal
соединённый / соединённая / соединённое, соединённые sojedinjonnyj / sojedinjonnaja / sojedinjonnoje, sojedinjonnyje verenigd
солёный / солёная / солёное, солёные soljonyj / soljonaja / soljonoje, soljonyje zout(water)...
солончак, солончаки (m) solončak, solončakji zoutpan
соль, соли (v) solj, solji zout
союз, союзы (m) sojuz, sojuzy verbond, unie
средний / средняя / среднее, средние srjednjij / srjednjaja / srjednjeje, srjednjije midden...
старый / старая / старое, старые staryj / staraja / staroje, staryje oud
стена, стены (v) stjena, stjeny muur
столица, столицы (v) stoljica, stoljicy hoofdstad
страна, страны (v) strana, strany land
сухой / сухая / сухое, сухие suchoj / suchaja / suchoje, suchjije droog
у u bij
указатель, указательи (m) ukazatjelj, ukazatjelji register
улица, улицы (v) uljica, uljicy straat
физический / физическая / физическое, физические fjizjičjeskjij / fjizjičjeskaja / fjizjičjeskoje, fjizjičjeskjije natuurkundig
хозяйство, хозяйства (o) chozjajstvo / chozjajstva economie
хребет, хребты (m) chrebet, chrebty gebergte
центральный / центральная / центральное, центральные cjentraljnyj / cjentraljnaja / cjentraljnoje, cjentraljnyje centraal
церковь, церкви (v) cjerkovj, cjerkvji kerk
часть, части (v) častj, častji deel
чёрный / чёрная / чёрное, чёрные čjornyj / čjornaja / čjornoje, čjornyje zwart
шар, шары (m) šar, šary bol
штат, штаты (m) štat, štaty (deel)staat
юг (m) jug zuiden
южный / южная / южное, южные južnyj / južnaja / južnoje, južnyje zuidelijk, Zuid-...

Terminologie van de administratieve indeling in het Sovjet-tijdperk

Russisch transcriptie Nederlands
СССР: Союз Советских Социалистических Республик SSSR: Sojuz Sovjetskjich Socialjistjičjeskjich Rjespubljik Unie van Socialistische Sovjet-republieken (USSR): de Sovjet-Unie
ССР: Советская Социалистическая Республика SSR: Sovjetskaja Socialjistjičjeskaja Rjespubljika Socialistische Sovjet-republiek (SSR): deelrepubliek van de Sovjet-unie
РСФСР: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика RSFSR: Rossjijskaja Sovjetskaja Fjedjeratjivnaja Socialjistjičeskaja Rjespubljika Russische Federatieve Socialistische Sovjet-republiek (RSFSR): de (belangrijkste) deelrepubliek Rusland
АССР: Автономная Советская Социалистическая Республика ASSR: Avtonomnaja Sovjetskaja Socialjistjičeskaja Rjespubljika Autonome Socialistische Sovjet-republiek (ASSR): autonoom onderdeel van een deelrepubliek
АО: Автономная Область AO: Avtonomnaja Oblastj Autonoom district
Автономный Округ Avtonomnyj Okrug Autonoom gebied
НО: Национальный Округ NO: Nacionaljnyj Okrug Nationaal gebied

Tellen

Ook de telwoorden hebben naamvallen. Hier is steeds nominativus (1e naamval) gegeven.

1 один / одна / одно odjin / odna / odno 11 одиннадцать odjinnadcatj
2 два / две / два dva / dvje / dva 12 двенадцать dvjenadcatj
3 три trji 13 тринадцать trjinadcatj
4 четыре čjetyrje 14 четырнадцать čjetyrnadcatj
5 пять pjatj 15 пятнадцать pjatnadcatj
6 шесть šjestj 16 шестнадцать šjestnadcatj
7 семь sjemj 17 семнадцать sjemnadcatj
8 восемь vosjemj 18 восемнадцать vosjemnadcatj
9 девять djevjatj 19 девятнадцать djevjatnadcatj
10 десять djesjatj 20 двадцать dvadcatj

10 десять djesjatj 100 сто sto
20 двадцать dvadcatj 200 двести dvjestji
30 тридцать trjidcatj 300 триста trjista
40 сорок sorok 400 четыреста čjetyrjesta
50 пятьдесят pjatjdjesjat 500 пятьсот pjatjsot
60 шестьдесят šjestjdjesjat 600 шестьсот šjestjsot
70 семьдесят sjemjdjesjat 700 семьсот sjemjsot
80 восемьдесят vosjemjdjesjat 800 восемьсот vosjemjsot
90 девяносто djevjanosto 900 девятьсот djevjatjsot
100 сто sto 1000 тысяча tysjača

1 один 1e первый / -ая / -ое, -ые pjervyj / -aja / -oje, -yje
2 два 2e второй / -ая / -ое, -ые vtoroj / -aja / -oje, -yje
3 три 3e третий / -ья / -ье, -ьи trjetjij / -ja / -je, -ji
4 четыре 4e четвёртый / -ая / -ое, -ые čjetvjortyj / -aja / -oje, -yje
5 пять 5e пятый / -ая / -ое, -ые pjatyj / -aja / -oje, -yje
6 шесть 6e шестой / -ая / -ое, -ые šjestoj / -aja / -oje, -yje
7 семь 7e седьмой / -ая / -ое, -ые sjedjmoj / -aja / -oje, -yje
8 восемь 8e восьмой / -ая / -ое, -ые vosjmoj / -aja / -oje, -yje
9 девять 9e девятый / -ая / -ое, -ые djevjatyj / -aja / -oje, -yje
10 десять 10e десятый / -ая / -ое, -ые djesjatyj / -aja / -oje, -yje
11 одиннадцать 11e одиннадцатый / ... odjinnadcatyj / ...
12 двенадцать 12e двенадцатый / ... dvjenadcatyj / ...
13 тринадцать 13e тринадцатый / ... trjinadcatyj / ...
14 четырнадцать 14e четырнадцатый / ... čjetyrnadcatyj / ...
15 пятнадцать 15e пятнадцатый / ... pjatnadcatyj / ...
16 шестнадцать 16e шестнадцатый / ... šjestnadcatyj / ...
17 семнадцать 17e семнадцатый / ... sjemnadcatyj / ...
18 восемнадцать 18e восемнадцатый / ... vosjemnadcatyj / ...
19 девятнадцать 19e девятнадцатый / ... djevjatnadcatyj / ...
20 двадцать 20e двадцатый / ... dvadcatyj / ...
21 двадцать один 21e двадцать первый / ... dvadcatj pjervyj / ...
30 тридцать 30e тридцатый / ... trjidcatyj / ...
40 сорок 40e сороковой / ... sorokovoj / ...
50 пятьдесят 50e пятидесятый / ... pjatjidjesjatyj / ...
60 шестьдесят 60e шестидесятый / ... šjestjidjesjatyj / ...
70 семьдесят 70e семидесятый / ... sjemjidjesjatyj / ...
80 восемьдесят 80e восьмидесятый / ... vosjmjidjesjatyj / ...
90 девяносто 90e девяностый / ... djevjanostyj / ...
100 сто 100e сотый / ... sotyj / ...
200 двести 200e двухсотый / ... dvuchsotyj / ...
300 триста 300e трёхсотый / ... trjochsotyj / ...
400 четыреста 400e четырёхсотый / ... čjetyrjochsotyj / ...
500 пятьсот 500e пятисотый / ... pjatjisotyj / ...
600 шестьсот 600e шестисотый / ... šjestjisotyj / ...
700 семьсот 700e семисотый / ... sjemjisotyj / ...
800 восемьсот 800e восьмисотый / ... vosjmjisotyj / ...
900 девятьсот 900e девятисотый / ... djevjatjisotyj / ...
1000 тысяча 1000e тысячный / ... tysjačnyj / ...

In de rangtelwoorden 200e t/m 900e staat de genitivus (2e naamval) van de getallen 2 t/m 9.

Plaatsnamen

Op kaarten staat niet aangegeven waar de klemtoon van een plaatsnaam ligt. Het is daarom lastig om de naam correct uit te spreken. Hieronder staat een lijst van plaatsnamen met klemtoon. Van plaatsen in Rusland is ook een vroegere naam gegeven, of een naam in een andere taal. Van plaatsen buiten Rusland in de voormalige Sovjet-Unie zijn de (vroegere) Russische naam en de huidige naam gegeven.

Plaatsen in Rusland

Russisch transcriptie andere/vroegere naam
Абакан Abakan
Агинское Agjinskoje
Анадырь Anadyrj
Ангарск Angarsk
Архангельск Archangjeljsk
Астрахань Astrachanj
Барнаул Barnaul
Белгород Bjelgorod
Бежица Bježica Орджоникидзеград (Ordžonjikjidzjegrad)
Биробиджан Bjirobjidžan ביראבידזשאן (Jiddisch)
Благовещенск Blagovješčjensk
Братск Bratsk
Брянск Brjansk
Великий Новгород Vjeljikjij Novgorod
Владивосток Vladjivostok
Владикавказ Vladjikavkaz Орджоникидзе (Ordžonjikjidzje), Дзауджикау (Dzaudžjikau)
Владимир Vladjimjir
Волгоград Volgograd Царицын (Carjicyn), Сталинград (Staljingrad)
Волгодонск Volgodonsk
Волжский Volžskjij
Вологда Vologda
Воркута Vorkuta
Воронеж Voronjež
Горно-Алтайск Gorno-Altajsk Улала (Ulala), Ойрот-Тура (Ojrot-Tura)
Грозный Groznyj
Дзержинск Dzjeržjinsk Растяпино (Rastjapjino)
Дудинка Dudjinka
Екатеринбург Jekatjerjinburg Свердловск (Svjerdlovsk)
Иваново Ivanovo
Ижевск Ižjevsk
Иркутск Irkutsk
Йошкар-Ола Joškar-Ola
Казань Kazanj
Калининград Kaljinjingrad Königsberg (Dui.), Królewiec (Pol.), Karaliaučius (Lit.)
Калуга Kaluga
Кемерово Kjemjerovo Щегловск (Ščjeglovsk)
Киров Kjirov Вятка (Vjatka)
Комсомольск-на-Амуре Komsomoljsk-na-Amurje
Кострома Kostroma
Краснодар Krasnodar Екатеринодар (Jekatjerjinodar)
Красноярск Krasnojarsk
Кудымкар Kudymkar
Курган Kurgan
Курск Kursk
Кызыл Kyzyl Белоцарск (Bjelocarsk), Хем-Белдыр (Chem-Bjeldyr)
Липецк Ljipeck
Магадан Magadan
Магнитогорск Magnjitogorsk
Майкоп Majkop
Махачкала Machačkala
Минеральные Воды Mjinjeraljnjije Vody
Москва Moskva Moskou (Ned.), Moskau (Dui.), Moscow (Eng.), Moscou (Fra.)
Мурманск Murmansk
Набережные Челны Nabjerježnyje Čjelny Брежнев (Brježnjev)
Назрань Nazranj
Нальчик Naljčjik
Нижний Новгород Njižnjij Novgorod Горький (Gorjkjij)
Нижний Тагил Njižnjij Tagjil
Новокузнецк Novokuznjeck Кузнецк (Kuznjeck), Сталинск (Staljinsk)
Новомосковск Novomoskovsk
Новосибирск Novosjibjirsk Новониколаевск (Novonjikolajevsk)
Норильск Norjiljsk
Омск Omsk
Орёл Orjol
Оренбург Orjenburg Чкалов (Čkalov)
Орск Orsk
Охотск Ochotsk
Палана Palana
Пенза Pjenza
Пермь Pjermj Молотов (Molotov)
Петрозаводск Pjetrozavodsk
Петропавловск-Камчатский Pjetropavlovsk-Kamčatskjij Петропавловская гавань (Pjetropavlovskaja gavanj), Петропавловский Порт (Pjetropavlovskjij Port)
Псков Pskov Pleskau (Dui.)
Пятигорск Pjatigorsk
Ростов-на-Дону Rostov-na-Donu
Рязань Rjazanj
Салехард Saljechard Обдорск (Obdorsk)
Самара Samara Куйбышев (Kujbyšjev)
Санкт-Петербург Sankt-Pjetjerburg Петроград (Pjetrograd), Ленинград (Ljenjingrad), St. Petersburg (Ned. Dui.)
Саранск Saransk
Саратов Saratov
Смоленск Smoljensk
Сочи Soči
Ставрополь Stavropolj Ворошиловск (Vorošilovsk)
Старый Оскол Staryj Oskol
Стерлитамак Stjerljitamak
Сургут Surgut
Сыктывкар Syktyvkar Усть-Сысольск (Ustj-Sysoljsk)
Таганрог Taganrog
Тамбов Tambov
Тверь Tvjerj Калинин (Kaljinjin)
Тольятти Toljattji Togliatti (Ita.)
Томск Tomsk
Тула Tula
Тура Tura
Тюмень Tjumjenj
Улан-Удэ Ulan-Ude Верхнеудинск (Vjerchnjeudjinsk)
Ульяновск Uljanovsk
Усть-Ордынский Ustj-Ordynskjij
Уфа Ufa
Хабаровск Chabarovsk
Ханты-Мансийск Chanty-Mansjijsk Остяко-Вогульск (Ostjako-Voguljsk)
Чебоксары Čjeboksary Шупашкар (Šupaškar: Tsjoevasjisch)
Челябинск Čjeljabjinsk
Череповец Čjerjepovjec
Черкесск Čjerkjessk Баталпашинск (Batalpašjinsk), Сулимов (Suljimov), Ежово-Черкесск (Ježovo-Čjerkjessk)
Чита Čjita
Элиста Eljista Элст (Elst: Kalmukkisch), Степной (Stjepnoj)
Южно-Сахалинск Južno-Sachaljinsk Тоёхара (Tojochara)
Якутск Jakutsk
Ярославль Jaroslavlj

Plaatsen buiten Rusland

Russisch transcriptie huidge naam transliteratie land
Акмолинск Akmoljinsk Астана Astana Kazachstan
Актюбинск Aktjubjinsk Ақтөбе Aqtöbe Kazachstan
Алма-Ата Alma-Ata Алматы Almatı Kazachstan
Андижан Andjižan Andijon - Oezbekistan
Ашхабад Ašchabad Aşgabat - Turkmenistan
Баку Baku Bakı - Azerbeidzjan
Бендеры Bjendjery Tighina - Moldavië
Бухара Buchara Buxoro - Oezbekistan
Гянджа Gjandža Gəncə - Azerbeidzjan
Джалал-Абад Džalal-Abad Жалалабат Žalalabat Kirgizië
Джамбул Džambul Тараз Taraz Kazachstan
Днепропетровск Dnjepropjetrovsk Дніпропетровськ Dnipropetrovsʹk Oekraïne
Ереван Jerevan Երևան Jerevan Armenië
Запорожье Zaporožʹe Запоріжжя Zaporižžja Oekraïne
Караганда Karaganda Қарағанды Qarağandı Kazachstan
Киев Kijev Киïв Kiïv Oekraïne
Кишинёв Kišinjov Chişinău - Moldavië
Красноводск Krasnovodsk Türkmenbaşy - Turkmenistan
Куляб Kuljab Кӯлоб Kūlob Tadzjikistan
Курган-Тюбе Kurgan-Tjube Қурғонтеппа Qurghonteppa Tadzjikistan
Ленинабад Ljenjinabad Хуҷанд Chučhand Tadzjikistan
Львов Lʹvov Львів Lʹviv Oekraïne
Нахичеван Nachjičjevan Naxçıvan - Azerbeidzjan
Одесса Odjessa Одеса Odesa Oekraïne
Пржевальск Pržjevalʹsk Каракол Karakol Kirgizië
Семипалатинск Semjipalatjinsk Семей Semey Kazachstan
Сталинабад Staljinabad Душанбе Dušanbe Tadzjikistan
Сталинири Staljinjirji ცხინვლი Tskhinvali Georgië
Степанакерт Stjepanakjert Xankəndi, Ստեփանակերտ Xankəndi, Stepanakert Azerbeidzjan
Ташауз Tašauz Daşoguz - Turkmenistan
Ташкент Taškjent Toshkent - Oezbekistan
Тбилиси Tbjiljisi თბილისი Tbilisi Georgië
Уральск Uralʹsk Орал Oral Kazachstan
Ура-Тюбе Ura-Tjube Истаравшан Istaravšan Tadzjikistan
Усть-Каменогорск Ustʹ-Kamjenogorsk Өскемен Öskemen Kazachstan
Фергана Fjergana Fargona - Oezbekistan
Фрунзе Frunzje Бишкек Biškek Kirgizië
Хaрьков Charʹkov Харків Charkiv Oekraïne
Хива Chjiva Xiva - Oezbekistan
Хорезм Chorjezm Xorazm - Oezbekisten
Чарджоу Čardžou Türkmenabat - Turkmenistan
Черновцы Čjernovcy Чернівці Černivci Oekraïne

Rivieren

Russisch transcriptie andere/vroegere naam
Алдан Aldan
Амур Amur
Ангара Angara
Аргунь Argunj
Вилюй Vjiljuj
Волга Volga Wolga (Ned. Dui.)
Вятка Vjatka
Дон Don
Енисей Jenisjej
Западная Двина Zapadnaja Dvjina Daugava (Let.), Westelijke Dwina (Ned.)
Иртыш Irtyš
Ишим Išjim
Кама Kama
Катунь Katunj
Колыма Kolyma
Лена Ljena
Нижняя Тунгуска Njižnjaja Tunguska
Обь Obj
Ока Oka
Оленёк Oljenjok
Северная Двина Sjevjernaja Dvjina Noordelijke Dwina (Ned.)
Сура Sura
Урал Ural© M. Witkam, 2007
(rev. 2010-10-02)

valid HTML    valid CSS